Make your own free website on Tripod.com

                                
Polonia  San Diego                           

STRONA   GLOWNA Dowcipy Fotografie Lokalne  Atrakcje
Polonia Polskie  Parafie Polski  Biznes Linki
ENGLISH O nas Ksiega Gosci   Wpisz sie Ksiega Gosci   Wpisy

Uchwaly i rezolucje II Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy przyjete na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 maja 2001.      ZJAZD 2001.html        Wiecej o zjezdzie i lista uczestnikow: http://www.polonia.org.

UCHWALY

1. Zjazd wyraza wielkie uznanie i wdziecznosc Duchowienstwu Kosciola Katolickiego i innych Kosciolów za ich wielka, historyczna role w zachowaniu przez Polonie i Polaków za granica wiary i duchowego dziedzictwa kraju pochodzenia

2. Zjazd wyraza gleboki niepokój wobec faktu, ze w Kosciele w krajach osciennych na Wschodzie, gdzie wierni polskiego pochodzenia stanowia wiekszosc, coraz czesciej brak jest liturgii i katechizacji w jezyku polskim, której oni oczekuja, i o która prosza. Jest ona bowiem dla nich bardzo drogim i najwazniejszym znakiem ich duchowej i narodowej tozsamosci. Wierni polskiego pochodzenia maja do tego elementarne prawo ludzkie, podobnie jak wierni innych narodowosci. Z godnosci osoby ludzkiej wynika prawo do zachowania równiez w Kosciele wlasnego jezyka i kultury religijnej. Dazenie do ograniczenia roli duszpasterzy polonijnych jedynie do funkcji liturgicznych odbiega od tradycji chrzescijanskiej. W calej tradycji Kosciola Duszpasterstwo sprawowalo mecenat nad dzialalnoscia kulturalna i spoleczna.

3. Zjazd wyraza uznanie i wdziecznosc Delegatowi Prymasa Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji oraz
Centralnemu Osrodkowi Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie za dlugoletnia opieke nad emigracja polska w swiecie. Zjazd stwierdza, ze Centralny Osrodek Duszpasterstwa Emigracji z siedziba w Rzymie szczególnie skutecznie spelnia swoja misje. Zjazd wyraza wdziecznosc Ksiedzu Prymasowi za istnienie Osrodka i prosi o blogoslawienstwo na dalsza jego dzialalnosc.

4. Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, doceniajac 90-letni dorobek Harcerstwa Polskiego i 50-letni dorobek Zwiazku Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju oraz rozwój harcerstwa na Wschodzie we wspólpracy z odrodzonym harcerstwem w Polsce uznaja, ze wychowanie metoda harcerska jest jednym z kluczowych kierunków pracy z mlodymi Polakami rozsianymi na swiecie, ksztaltujacych patriotyczny fundament sluzby Bogu, Polsce i bliznim. Zjazd oczekuje od organizacji swiatowych Polonii wsparcia i troski o dzialalnosc wychowawcza, prowadzona przez harcerstwo w poszczególnych krajach.

5. Delegaci zebrani na II Zjezdzie Polonii i Polaków z Zagranicy popieraja inicjatywe Kongresu Polonii
Amerykanskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Unii Stowarzyszen i Organizacji Polskich w Ameryce Lacinskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Rady Naczelnej Polskich Organizacji Polskich w Australii dokonania w ciagu najblizszych szesciu miesiecy zmian strukturalnych ogólnoswiatowej organizacji polonijnej (Rady Polonii Swiata), w celu usprawnienia wzajemnych kontaktów oraz wspólpracy z Krajem.

6. Zjazd wyraza opinie, ze nalezy organizowac Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy co 5 lat.

7. Zjazd wnosi o ustanowienie dnia 2 maja Swiatowym Dniem Polonii i Polaków z Zagranicy .

8. Zjazd zwraca sie do Parlamentu RP o wprowadzenie zapisu w ustawie o obywatelstwie polskim w
nastepujacym brzmieniu: "Obywatel polski moze wobec wladz RP powolywac sie ze skutkiem prawnym na
posiadane równoczesne obywatelstwo innego panstwa w celu swobodnego przekraczania granic Polski".

9. Zjazd apeluje do Rzadu RP o konsekwentne egzekwowanie zobowiazan zawartych w dwustronnych umowach Polski z sasiednimi panstwami.

10. Zjazd zwraca sie do Parlamentu RP o przyspieszenie prac nad ostateczna wersja Karty Polaka oraz o podjecie decyzji o nadaniu obywatelstwa osobom polskiego pochodzenia ze Wschodu

11. Zjazd oczekuje od wladz RP i wszelkich instytucji i organizacji polskich i polonijnych, zdecydowanej i szybkiej reakcji na wszelkie przejawy polonofobii w mediach i instytucjach zagranicznych oraz na wszelkie oszczerstwa i szkodliwe stereotypy Polaka i Polski.

12. Zjazd apeluje do instytucji RP o podjecie inicjatyw dyplomatycznych i kulturalnych w celu promowania
najlepszych polskich osiagniec cywilizacyjnych i humanitarnych, aby utrwalic pozytywne oblicze Polski i Polaków na swiecie.

13. Zjazd usilnie apeluje do wladz RP, o wspólprace z organizacjami polonijnymi broniacymi dobrego imienia Polski.

14. Zjazd zwraca sie do wladz RP, instytucji krajowych i polonijnych na swiecie o ratowanie polskiego
materialnego dziedzictwa narodowego na Wschodzie tj. kosciolów, dworów, domów, cmentarzy, mogil i
pomników. Potrzebne jest wsparcie finansowe i pomoc techniczna przy konserwacji i restauracji tych obiektów. Zjazd apeluje równiez do wladz RP o pomoc w odzyskiwaniu mienia nalezacego w przeszlosci do polskich organizacji spolecznych (domów polskich, archiwów, zbiorów bibliotecznych na Wschodzie)

15. Zjazd zacheca organizacje polonijne do zaopiekowania sie archiwaliami, a w razie braku mozliwosci
opiekowania sie danym zbiorem przekazania ich do osrodków archiwalnych w kraju lub za granica

16. Zjazd zwraca uwage na celowosc wsparcia niezaleznej prasy polonijnej przez dotacje finansowe, pomoc
techniczna i szkolenia dla dziennikarzy w celu przeciwdzialania zamykaniu tych tytulów. Zjazd apeluje takze do tych instytucji o dofinansowywanie organizacji polonijnych, które pragna realizowac wlasne programy radiowe i telewizyjne sluzace promocji spraw polonijnych .

17. Zjazd apeluje do fundacji polonijnych na Zachodzie o objecie patronatem organizacji polskich w Europie
Srodkowej, Poludniowej i na Wschodzie.

18. Zjazd apeluje do organizacji polonijnych na Zachodzie o przyjmowanie patronatu nad rodzinami
przyjezdzajacymi do Polski w ramach repatriacji oraz zwraca sie do Rzadu RP o ustanowienie procedur
ulatwiajacych sprawowanie tego patronatu.

19. Zjazd zwraca sie do wladz RP o uproszczenie formalnosci zwiazanych z repatriacja.

20. Zjazd dostrzega potrzebe zwiekszenie liczby polskich placówek konsularnych w azjatyckiej czesci bylego ZSRR.

21. Zjazd apeluje do wladz i srodowisk oswiatowych w kraju i za granica o wlaczenie do programów nauczania jezyka polskiego pelnej historycznej prawdy o losach Polski i Polaków.

22. Zjazd zacheca wladze RP o rozwazenie mozliwosci fundowania stypendiów dla osób polskiego pochodzenia, studiujacych w panstwach zamieszkania.

23. Zjazd opowiada sie za koniecznoscia zachowania szkolnictwa polskiego na Litwie na poziomie szkoly
sredniej.

24. Zjazd widzi potrzebe wprowadzenia egzaminów koncowych w szkolnictwie polonijnym oraz przyznawania
dyplomów uznawanych przez wladze panstwowe w kraju zamieszkania oraz instytucje oswiatowe RP.

25. Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy skladaja serdeczne podziekowania Senatowi RP i
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" za zorganizowanie II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

26. Zjazd zobowiazuje Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" do przeslania wszystkich uchwal i rezolucji Zjazdu do odpowiednich adresatów oraz upowaznia Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" do czuwania nad ich realizacja.

REZOLUCJE:


W SPRAWIE PROMOCJI I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


1. Zjazd apeluje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o wpisanie na liste dóbr polskiego dziedzictwa narodowego Domu Ignacego Domeyki w Santiago de Chile i stworzenie tam muzeum.

2. Zjazd zwraca sie do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przygotowywanie wielojezycznych publikacji dotyczacych swiat narodowych, zwyczajów, tradycji i historii Polski.

3. Zjazd apeluje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o wpisanie na liste dóbr polskiego dziedzictwa narodowego nazwy Mount Kosciuszko w Australii i otoczenie tej nazwy opieka.

4. Zjazd przypomina o koniecznosci wspóldzialania z Polonia placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych instytucji rzadowych za granica w zakresie promowania polskiej kultury przez:
- wspieranie finansowe przekladów z literatury polskiej, ze szczególnym uwzglednieniem pozycji z zakresu historii i literatury pieknej;
- umozliwienie kontaktów z najlepszymi polskimi zespolami teatralnymi;
- popieranie inicjatyw konferencji miedzynarodowych na szczeblu kulturalnym i naukowym;
- wydanie ksiazek historycznych, broszur informacyjnych, slowników dwujezycznych, podreczników do nauki jezyka polskiego dla cudzoziemców i encyklopedii o Polsce w jezykach obcych;
- udzielanie pomocy placówkom kulturalnym za granica w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostepnienia posiadanych zbiorów historycznych, bedacych polskim dziedzictwem narodowym.

5. Zjazd odnosi sie ze szczególna troska do idei tworzenia nowych placówek kulturalnych i oswiatowych na Wschodzie i w Europie Poludniowej.

6. Zjazd wyraza powazne zaniepokojenie losami zaniedbanego majatku w okolicy Inowroclawia, nalezacego do gen. Wladyslawa Sikorskiego, naczelnego wodza PSZ w czasie II wojny swiatowej i proponuje odpowiednim instytucjom w Polsce objecie opieki nad budynkiem i jego zagospodarowanie w porozumieniu z Instytutem i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie

7. Zjazd uznaje, ze zachowanie zgromadzonych przez pokolenia polskich zbiorów archiwalnych w diasporze jest wspólnym obowiazkiem srodowisk polonijnych i instytucji w kraju, a szczególnie rzadu RP.

8. Zjazd proponuje, aby instytucje krajowe udzielaly fachowego doradztwa i pomocy materialnej polskim instytucjom archiwalnym za granica w modernizacji, przechowywaniu, inwentaryzacji i metodach udostepniania cennych zbiorów archiwalnych

9. Zjazd apeluje do srodowisk polonijnych o zaangazowanie w dzielo budowy pomnika katynskiego w USA.


W SPRAWIE OSWIATY I MLODEGO POKOLENIA


10. Zjazd wyraza poparcie dla przeprowadzenia przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, w sierpniu 2003 r.
miedzynarodowej konferencji mlodziezy w Edmonton w Stanie Alberta w Kanadzie.

11. Zjazd sugeruje Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska":
- otwarcie internetowego kursu jezyka polskiego;
- stworzenie multimedialnego kursu jezyka polskiego po przystepnej cenie dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci w szkolach jezyka polskiego;

12. Zjazd zwraca sie z prosba do Ministerstwa Edukacji Narodowej RP o opracowanie programu i podreczników dla szkól polonijnych przy wspólpracy nauczycieli uczacych poza granicami kraju oraz metodyków z Polski.

13. Zjazd zwraca sie z prosba do MEN o wydanie podreczników do jezyka polskiego i opracowania programów nauczania jezyka polskiego dla srodowisk rosyjskojezycznych .

14. Zjazd zwraca sie z prosba do Rzadu RP o stworzenie bazy nowoczesnych technik internetowych,
telekomunikacyjnych i multimedialnych w polonijnych szkolach oraz zapewnienie funduszy na oplacenie uslug w tym zakresie.

15. Zjazd zwraca sie z prosba do Ministerstwa Edukacji Narodowej RP o dofinansowanie i zagwarantowanie dalszej dzialalnosci Osrodka Dydaktycznego w Grodnie, studiów zaocznych na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku oraz rozszerzenie studiów o nastepujace kierunki: historia, filologia polska, ekonomia i inne, w tym studia dla animatorów kultury.

16. Zjazd zwraca sie z prosba do MEN o zawarcie umowy z Ministerstwem Oswiaty Bialorusi dotyczacej zatrudnienia nauczycieli z Polski, wymiany mlodziezy oraz dotacji na wydanie podreczników dla szkól polskich na Bialorusi.

17. Zjazd apeluje do Rzadu RP o fundowanie stypendiów dla osób polskiego pochodzenia studiujacych w panstwach zamieszkania.

18. Zjazd zwraca sie z prosba do Parlamentu RP o objecie systemem ubezpieczen zdrowotnych mlodziezy polonijnej studiujacej w Polsce.

19. Zjazd apeluje do organizacji polonijnych, aby zachecaly mlodziez do wstepowania w szeregi harcerstwa dla zachowania jezyka polskiego i tradycji.

20. Zjazd apeluje do Rzadu RP aby z okazji 160-lecia Szkoly im. Adama Mickiewicza w Paryzu , budynki tejze szkoly - wlasnosc moralna Wielkiej Emigracji (zabrana w okresie PRL) - mogly sluzyc w pelni jako szkola dzieciom i mlodziezy polskiej wielkiej metropolii swiata, jaka jest Paryz

21. Zjazd apeluje do nauczycieli polonijnych, aby tworzyli kola Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego Za Granica "ZNPZ" w swoich miejscach zamieszkania.

22. Zjazd apeluje do wladz Bialorusi o zgode na otwarcie Szkól Polskich w Nowogródku, Lidzie, Woronowie oraz drugiej szkoly w Grodnie.

23. Zjazd uwaza za niezbedne zwolanie kolejnego Forum Oswiaty Polonijnej w 2002 roku, w celu omówienia
problemów szkól polskich za granica.

24. Uczestnicy Zjazdu zwracaja sie do Rzadu RP o stanowczosc w rozmowach z wladzami krajów zamieszkania w sprawie wprowadzenia nauczania jezyka polskiego w szkolach.

25. Uczestnicy Zjazdu zwracaja sie do Rzadu RP o pomoc w doksztalcaniu nauczycieli polonijnych.

26. Uczestnicy Zjazdu zwracaja sie z prosba do Rzadu RP o kontynuowanie rozmów z wladzami niemieckimi w sprawie:
- upowszechniania nauki jezyka polskiego jako jezyka ojczystego w niemieckim systemie szkolnym na terenie calych Niemiec,
- zapewnienia srodków finansowych dla organizacji prowadzacych pozaszkolna nauke jezyka polskiego przez wladze niemieckie.

27. Uczestnicy Zjazdu wyrazaja swe zaniepokojenie planami reorganizacji poczatkowych i osmioletnich szkól w Szklarach i Rykontach (rej. trocki, Litwa) oraz zwracaja sie z prosba do MSZ o podjecie stosownych kroków w celu zagwarantowania Polakom tych miejscowosci traktatowego prawa do nauczania w jezyku polskim.

28. Zjazd zwraca sie z prosba do MEN o pomoc w realizacji centrów metodycznych nauczania jezyka polskiego w Rosji, ze szczególnym uwzglednieniem Syberii.

29. Wszystkie szkoly polskie (typu sobotnio-niedzielnego) poza granicami kraju powinny otrzymac nazwe szkól przedmiotów ojczystych.

30. Na kolejnych Zjazdach Polonii i Polaków z Zagranicy sprawy oswiaty i mlodego pokolenia rozpatrywane beda w osobnych komisjach.


W SPRAWACH RELACJI POLONII Z KRAJEM


31. Zjazd apeluje do Parlamentu RP o przyjecie ustawy gwarantujacej równouprawnienie Polonii i Polaków z Zagranicy z Rodakami w Kraju. Ustawa powinna odzwierciedlac zasade Narodu Polskiego - jeden naród "wewnetrzny i zewnetrzny".

32. Zjazd apeluje do Rzadu RP o prawne uregulowanie swobodnego przekraczania granic Polski przez Polaków mieszkajacych w panstwach nie nalezacych do Unii Europejskiej.

33. Zjazd apeluje do Rzadu RP o poparcie wystapienia Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech do Kanclerza Niemiec, Prezesa Rady Ministrów RP i Prezydenta Parlamentu Europejskiego w sprawie problemów nurtujacych Polonie niemiecka.

34. Zjazd solidaryzuje sie z uchwala i rezolucja II Warszawskiej Konferencji Polonijnej z dnia 26 kwietnia 2001. Zal. 1, 2.

35. Zjazd proponuje, aby kandydaci na ambasadorów i konsulów generalnych RP, nim uzyskaja ostateczna nominacje Prezydenta RP, czy Ministra Spraw Zagranicznych, byli opiniowani przez specjalne Komisje Senackie, które zweryfikuja kompetencje i przygotowanie kandydatów (tak jak odbywa sie to w innych panstwach demokratycznych).

36. Zjazd odnosi sie pozytywnie do deklaracji Premiera RP wyrazonej podczas otwarcia Zjazdu o checi wspólpracy z Polonia europejska w sprawie promowania wejscia Polski do Unii Europejskiej. Zal. 3 - list do Premiera RP.

37. Zjazd proponuje zlozenie wniosku do Ministerstwa Finansów RP o wydanie rozporzadzenia, na podstawie którego przesylki o wartosci do 200 USD od osób prywatnych z Zachodu przeznaczone dla rodzin w Polsce, beda zwolnione z oplat celnych.


W SPRAWACH MEDIÓW I WIEDZY O POLONII


38. Zjazd proponuje Telewizji Polskiej i TV Polonia zwiekszenie ilosci bloków programowych, dotyczacych dziedzictwa polskiego za granica i zycia wybitnych Polaków, ze szczególnym uwzglednieniem ich osiagniec w krajach zamieszkania.

39. Zjazd wyraza zadowolenie z róznorodnosci i bogactwa prasy polskiej oraz polonijnej za granica, a jednoczesnie zwraca uwage, ze wiele tych wydawnictw boryka sie z wielkimi trudnosciami materialnymi w niemal wszystkich wspólnotach polonijnych.

40. Zjazd zwraca sie do dziennikarzy krajowych, aby nie powielali negatywnych stereotypów Polaka za granica i starali sie zapoznac z naszym zyciem i pogladami zanim podadza o nas mylne, a nawet szkodliwe informacje.

41. Zjazd uwaza, ze istnieje koniecznosc szerszej prezentacji w TV Polonia prasy polskiej wydawanej za granica.

42. Zjazd wyraza oburzenie z powodu oddania w ajencje transmisji TV Polonia nie sprawdzonym zaoceanicznym firmom prywatnym, co ograniczylo zasieg m.in. z powodu wygórowanych cen abonamentu. Zjazd potepia metody stosowane przez Zarzad Telewizji Polskiej przy zawieraniu umów z firmami komercyjnymi w sprawie transmisji programów TV Polonia. Zjazd wyraza ubolewanie z powodu braku konsultacji ze srodowiskami polonijnymi na temat propozycji programowych TV Polonia; nie stosowania sie do trybu obowiazujacego polskie instytucje panstwowe w dzialaniach gospodarczych za granica oraz tajny charakter umów.

43. Zjazd sugeruje Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska":
- udzielanie wsparcia finansowego mediom polskim na Wschodzie w korzystaniu z linii internetowej;
- dopuszczenie w swoich publikacjach internetowych i drukowanych najciekawszych artykulów z prasy polskiej za granica.

44. Zjazd apeluje do Zarzadu Telewizji Polskiej o umozliwienie transmisji TV - Polonia na terenach najwiekszych skupisk Polaków w Kazachstanie (Pietropawlowsk, Kokszetau, Czkalowo).

45. Zjazd zwraca sie do Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o zwiekszenie ilosci prasy polskiej (w tym naukowej), wysylanej do osrodków kultury polskiej lub sfinansowanie przedruku informacji z Internetu.

46. Zjazd zwraca sie do senatów wyzszych uczelni w Polsce o utworzenie katedr wiedzy o Polonii.

47. Wprowadzenie do programu szkól polskich w kraju nauczania wiedzy o Polonii.


W SPRAWACH REPATRIACJI


48. Zjazd apeluje do wladz RP o:
- skrócenia okresu oczekiwania na wize do 6-miesiecy (od zlozenia wniosku do wydania wizy) i dazenia do minimalizacji kwestionariuszy wizowych, 
- prowadzenia lobbingu "jedna gmina - jedna rodzina",
- zaciesniania wspólpracy Konsulatu RP w Kazachstanie ze Zwiazkiem Polaków w Kazachstanie w kwestii weryfikacji polskosci osób ubiegajacych sie o repatriacje,
- umozliwienia osobom, ubiegajacym sie o repatriacje do Polski, które nie przeszly pierwszej weryfikacji zgloszenia sie do ponownej weryfikacji w Konsulacie RP w Kazachstanie, po uzupelnieniu wiedzy z historii i jezyka polskiego.
Zjazd zwraca uwage na fakt, iz ostatnio wprowadzona ustawa dotyczaca repatriacji przez Rzad RP doprowadzila do swoistego podzialu Polaków z europejskiej i azjatyckiej czesci b. ZSRR. Zjazd apeluje o ponowne zrównanie szans w tym wzgledzie wszystkich osób pochodzenia polskiego z b. ZSRR.

49. Zjazd apeluje do organizacji polonijnych na Zachodzie o pomoc materialna dla Polaków w Kazachstanie.

50. Zjazd zwraca sie do wladz RP o zorganizowanie kursów jezykowych z elementami wiedzy o Polsce w kraju zamieszkania dla rodzin pragnacych przyjechac do Polski w ramach repatriacji

51. Zjazd apeluje do Rzadu RP o zorganizowanie we wspólpracy ze Zwiazkiem Polaków w Kazachstanie punktów informujacych o repatriacji.

52. Zjazd zwraca sie do Rzadu RP o wydanie materialów na temat warunków repatriacji, zawierajacych m.in. informacje o podatkach, ubezpieczeniach, swiadczeniach emerytalnych, mozliwosciach zalozenia wlasnego biznesu dla osób pragnacych zamieszkac w Polsce.


W SPRAWACH SOCJALNYCH

53. Zjazd apeluje do Rzadu RP o interwencje w sprawie przyspieszenia wyplat odszkodowan dla bylych niewolniczych i przymusowych pracowników w III Rzeszy:
- koniecznosc nacisku ze strony organizacji polonijnych na rzady panstw zamieszkania, organizacje miedzynarodowe i media,
- koniecznosc nacisku poprzez media na wladze w USA, opinie publiczna i osoby prywatne o wycofanie z sadów spraw przeciw przemyslowi i bankom niemieckim,
- uzyskanie przez Polske od rzadu Niemiec informacji o firmach, które zwlekaja z przystapieniem do funduszu odszkodowawczego.

54. Zjazd zwraca sie do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o stworzenie internetowego banku danych, zawierajacego informacje o potrzebach pomocy charytatywnej i stypendialnej oraz o koordynacje dzialan pomocowych pod haslem "Polak - Polakowi".

55. Zjazd zwraca sie z prosba do Rzadu RP o stworzenie przepisów ulatwiajacych odbiór w kraju pomocy
charytatywnej od organizacji polonijnych.

56. Zjazd postuluje pilne rozwiazanie przez Rzad RP problemu dwustronnych umów miedzynarodowych w zakresie wyplaty swiadczen emerytalnych i rent z tytulu stazu pracy w Polsce.

57. Zjazd zwraca sie z prosba do wladz RP o wydanie przepisów regulujacych system rent i emerytur dla Polaków obecnie zamieszkalych za granica, którzy przez pewien czas pracowali w Polsce.


W SPRAWIE ZYCIA POLONIJNEGO

58. Zjazd proponuje, aby celami Polonii i Polaków za granica bylo:
- wspomaganie przez organizacje polonijne awansu Polaków w krajach osiedlenia,
- organizacja pomocy edukacyjnej, humanitarnej i ekonomicznej Polakom w kraju i w Europie Srodkowej i Wschodniej,
- przedstawianie polskiemu spoleczenstwu niezaleznych opinii emigracji na temat stanu Polski,
- popieranie prac badawczych poswieconych losom Polaków na swiecie
- utworzenie w Polsce "Centrum Polaków" na zasadzie multimedialnego muzeum wspólfinansowanego przez kraje ich osiedlenia.

59. Zjazd wyraza podziekowanie dr Zbigniewowi Kosteckiemu za stworzenie stron internetowych "Polonia.org", sluzacych zaciesnieniu kontaktów miedzy Polakami za granica.

PODZIEKOWANIA

Zjazd wyraza wdziecznosc i podziekowanie Senatowi RP IV kadencji za wielki wklad i stala opieke nad Polonia i Polakami z Zagranicy, a w szczególnosci za inicjatywe ustawodawcza w sprawie repatriacji, obywatelstwa i Karty Polaka. Uczestnicy Zjazdu sa gleboko przekonani i pragna podkreslic, ze Senat IV kadencji z Jego Marszalkiem, dobrze i skutecznie wypelnia powierzona mu, zgodnie z tradycja RP, misje opiekuna Polonii i Polaków za granica.

Zjazd wyraza specjalne podziekowanie Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granica Senatu RP za zajecie sie sprawa obywatelstwa, Karty Polaka i repatriacji.

Zjazd sklada na rece Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, przez wszystkich szanowanego Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", podziekowania za inicjatywe zwolania i zorganizowania tego Zjazdu.

Zjazd sklada podziekowanie Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" za opieke i pomoc dla mediów polskich na Wschodzie.

Zjazd sklada na rece Dyrektora Domu Polonii w Pultusku - P. Grzegorza Russaka, Jemu oraz calemu personelowi, podziekowanie za mily pobyt, wspaniala atmosfere i ojcowska opieke.

Zjazd wyraza podziekowanie Komisji Organizacyjnej II Zjazdu pod przewodnictwem P. Heleny Miziniak za wklad pracy wlozony w jego przygotowanie i przeprowadzenie.

Zjazd sklada podziekowanie na rece Prowadzacej Obrady Plenarne - P. Elzbiety Rogackiej za sprawne
przeprowadzenie obrad.

II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zwraca sie listem do Ojca Swietego Jana Pawla II:

„Ukochany Ojcze Swiety, my, Polacy i przedstawiciele Polonii calego swiata, zgromadzeni na II Zjezdzie Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie, Pultusku i Krakowie, w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2001br, wyrazamy wdziecznosc za nieustajaca, ojcowska troske i opieke nad wszystkimi rodakami poza granicami Kraju. Zyczymy Waszej Swiatobliwosci obfitosci lask Boga Najwyzszego i wielu sil w pelnieniu misji apostolskiej w dzisiejszym swiecie. Zapewniamy o naszym glebokim oddaniu, przywiazaniu i modlitwie. Prosimy o blogoslawienstwo apostolskie dla naszych wysilków zachowania poza Krajem ojczystym tradycji i naszego chrzescijanskiego dziedzictwa duchowego.

Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

OSWIADCZENIE W SPRAWIE WIZERUNKU POLONII W MEDIACH KRAJOWYCH

Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy ze smutkiem i glebokim zaniepokojeniem stwierdzaja, ze zarówno wizerunek Polonii w krajowych mediach, jak i relacje z obrad Zjazdu w duzej mierze rozmijaja sie z rzeczywistoscia

Ubolewamy, ze relacje ze Zjazdu zdominowane zostaly przez poszukiwanie sensacji i jednokierunkowosc zainteresowan mediów ze szkoda dla szerokiej problematyki obrad, tak waznej dla Polski jak i Polonii.

Przedstawiciele Polonii, spotykajac sie po dziewieciu latach w licznym i reprezentatywnym gronie, mieli na celu omówienie najistotniejszych problemów oraz perspektyw wspólpracy z Krajem, swiadomi, iz sa jego ambasadorami w swiecie.

Doceniamy prace reporterów obslugujacych Zjazd, dbajacych o zdobycie jak najbogatszego i wszechstronnego materialu. Z tym wiekszym zaskoczeniem przyjmujemy publikacje w mediach oparte na fragmentarycznych wycinkach ich pracy. Tego typu praktyka nosi znamiona dezinformacji i poglebia niewiedze mieszkanców Polski o problemach i pracy na jej rzecz jednej trzeciej Narodu, zyjacej poza krajem - Polonii.

Z niemniejszym zdziwieniem i rozczarowaniem uczestnicy Zjazdu obserwuja równiez programy poswiecone Zjazdowi na antenie TV Polonia, która zbyt malo czasu poswieca relacjom z obrad.

Po patronie medialnym, wyspecjalizowanym w tematyce polonijnej, spodziewalismy sie wyczerpujacych relacji z obrad Zjazdu i prezentacji naszych srodowisk. Uwazamy, ze krajowe media, w tym TV Polonia, nie wykorzystaly szansy, jaka dalo nasze spotkanie.

Uczestnicy Zjazdu traktuja ubóstwo i tendencyjnosc informacji z przebiegu obrad jako kontynuacje wielomiesiecznej negatywnej kampanii, której ofiarami staja sie kolejno: Srodowiska polonijne, Senat RP i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Stanowczo protestujemy przeciwko manipulowaniu informacjami o Polonii, grozacym podwazeniem wiezi pomiedzy Polakami mieszkajacymi w Kraju i ich rodakami zagranica oraz podsycaniu emocji wokól spraw bedacych przedmiotem dyskusji srodowisk polonijnych i wladz Rzeczypospolitej.

Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Wspólna Deklaracja Kongresu Polonii Amerykanskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Unii Stowarzyszen i Organizacji Polonijnych w Ameryce Lacinskiej, Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W uznaniu za zorganizowanie II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy oraz za stala opieke nad polska diaspora na swiecie przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", piec naczelnych organizacji polonijnych, uczestniczacych w Zjezdzie podjelo decyzje o ufundowaniu sztandaru dla "Wspólnoty Polskiej".

Kraków 2 maja 2001 r.

List do Prezesa Rady Ministrów Profesora Jerzego Buzka

Pultusk, 1 Maja 2001

Prezes Rady Ministrów
Profesor Jerzy Buzek

Przedstawiciele organizacji polonijnych krajów UE uczestniczacych w II Zjezdzie Polonii i Polaków z Zagranicy skladaja na rece Pana Premiera zobowiazanie udzielenia wladzom RP wszelkiej mozliwej pomocy w procesie rozszerzenia UE o Polske, a takze pózniejszej ratyfikacji przystapienia RP do Unii w krajach naszego zamieszkania.
Nasza pomoc zalezna bedzie tylko od wolnej woli naszych rodaków zamieszkalych w naszym kraju o przystapieniu RP do Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawe, ze bierzemy na siebie wielkie zobowiazanie wymagajace wiele pracy w najblizszych paru latach. Prace te powinnismy usprawnic jak najszybciej, np. przez powolanie grup roboczych przy polskich placówkach dyplomatycznych zlozonych z pracowników tych placówek i przedstawicieli Polonii. Jestesmy otwarci na wszelkie formy wspólpracy sluzacej interesom Polski i Jej obywateli.

Z powazaniem,
Austria - Piotr Radowski, prezes, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii
Belgia - Wlodzimierz Dropinski, prezes, Zjednoczenie Polskie w Belgii
Dania - Roman Smigielski, przewodniczacy, Federacja Organizacji Polskich i Polsko-dunskich w Danii "Polonia"
Finlandia - Anna Karpinska, Polonijne Towarzystwo Oswiatowo-Kulturalne w Finlandii
Francja - Krystyna Orlowicz Sadowska, Stowarzyszenie "Nazareth Familie"
Grecja - Mieczyslaw Rój, prezes, Niezalezny Zwiazek Polonii Greckiej
Hiszpania - Malgorzata Malasnicka de Martin, prezes, Hiszpansko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum
Irlandia - Helena Johnston, prezes, Towarzystwo Irandzko-Polskie, POSK
Luksemburg - Ks. Henryk Kruszewski OMI, rektor, PMK w Wielkim Ksiestwie Luksemburga
Niemcy - Alexander Zajac, prezes, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech
Szwecja - Tadeusz Adam Pilat, prezes, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Wielka Brytania - Andrzej Morawicz, prezes, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
Wlochy - Maria Gratkowska Scarlini, wiceprezes, Zwiazek Polaków we Wloszech
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych  - Helena Miziniak, prezydent

Zalacznik 1, 2 do Rezolucji nr 34: „Zjazd solidaryzuje sie z uchwala i rezolucja II Warszawskiej Konferencji Polonijnej z dnia 26 kwietnia 2001”.

UCHWALA 2 WARSZAWSKIEJ KONFERENCJI POLONIJNEJ Z 26 KWIETNIA 2001 r.

Juz ponad 55 lat trwa proces wynaradawiania polskich spolecznosci w krajach osciennych Polski po II Wojnie Swiatowej oraz staly, statystyczny spadek ich liczebnosci w tych krajach. Nie przerwalo tego procesu zalamanie sie komunizmu w Europie Srodkowo-Wschodniej w 1989 r. Odzyskiwania pelni
praw narodowych tych spolecznosci nie zapoczatkowalo nawet uprawomocnianie sie po roku 1995 Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszosci Narodowych Rady Europy. Wynaradawianie naszych Rodaków trwa niezmiennie do dzis, choc 27 kwietnia r. 2000 - czyli dokladnie przed rokiem - Rzad Rzeczypospolitej Polskiej zobowiazal sie w swej deklaracji wobec Wysokiej Izby Polskiego Parlamentu, ze bedzie w trybie art.l8 Konwencji zawieral umowy miedzynarodowe, których celem bedzie ochrona m. in. mniejszosci lub grup polskich w innych panstwach. W pismie Podsekretarza Stanu w MSZ Radoslawa Sikorskiego z 12 grudnia 2000 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stwierdzilo natomiast, ze ww. Konwencja wplynie bezposrednio na zobowiazania
Rzadu wobec mniejszosci narodowych na terytorium Polski, nie zas wobec grup polskich za granica.

Sejm glosujac w ww. dniu 27.04.2000 za przyzwoleniem na ratyfikacje Konwencji przyjal tresc deklaracji
interpretacyjnej za wiazaca. Wymienione stwierdzenie MSZ jest w istocie rzeczy zaprzeczeniem uznania zobowiazan Rzadu, zawartych w tej deklaracji. Pominiecie przez MSZ faktu dotyczacego intencji Sejmu grozi skutkami sprzecznymi z Konstytucja i zobowiazaniami, jakie Rzad przyjal na siebie poprzez deklaracje Interpretacyjna Konwencji. Ta sytuacja w swietle Deklaracji interpretacyjnej do Konwencji powinna stac sie przedmiotem postepowania organów, których obowiazkiem jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez przedstawicieli wladzy wykonawczej panstwa.

WOBEC POWYZSZEGO ZWRACAMY SIE DO PREZYDIUM NADCHODZACEGO II ZJAZDU
KRAJ-POLONIA. PROSIMY, BY ZJAZD W INTERESIE MILIONÓW POLAKÓW Z KRAJÓW
SASIEDZKICH RZECZYPOSPOLITEJ, MOCA AUTORYTETU POLOINII SWIATA, UPOMNIAL SIE U WLASCIWYCH ORGANÓW KONSTYTUCYJNYCH POLSKI 0 ZAPEWNIENIE NASZYM RODAKOM PRAWA DO TOZSAMOSCI NARODOWEJ. POWINNO TO NASTAPIC ZGODNIE Z DEKLARACJA INTERPRETACYJNA RZADU Z DNIA 27.4.2000 W SPRAWIE WYKONANIA OBOWIAZUJACEJ POLSKE KONWENCJI W TRYBIE UMÓW MIEDZYNARODOWYCH WG JEJ ART. 18.


Zalacznik: Projekt Rezolucji II Zjazdu Kraj-Polonia w sprawie ochrony tozsamosci Rodaków w krajach osciennych Polski

Uczestnicy Konferencji:

Przewodniczacy obradom: Zygmunt Szkopiak, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Londyn

Organizatorzy konferencji: Antoni Macierewicz, Posel na Sejm - Przewodniczacy Ruchu Katolicko-Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;Józef Staniek, Pelnomocnik Organizacji Polonijnych ds. Implementacji Konwencji Ramowej Rady Europy

Przedstawiciele Polaków z krajów osciennych Polski: 
Zbigniew Kostecki, Wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Republice Federalnej Niemiec
Zygmunt Stopa, Prezes Polskiego- Zwiazku Kulturalno-Oswiatowego w Republice Czeskiej Jan Sienkiewicz, Prezes Zwiazku Polaków na Litwie Tadeusz Kruczkowski, Prezes Zwiazku Polaków na Bialorusi Borys Dragin, Wiceprezes Zwiazku Polaków na. Ukrainie Elzbieta Stepien, Wiceprezes Forum Polonii w Austrii.


REZOLUCJA II ZJAZDU KRAJ-POLONIA W SPRAWIE OCHRONY TOZSAMOSCI RODAKÓW W
KRAJACH OSCIENNYCH POLSKI


Polacy w krajach osciennych Polski sa od wielu dziesiecioleci pozbawieni skutecznej ochrony swoich niezbywalnych praw narodowych.

Wbrew obowiazujacemu europejskiemu prawu mniejszosci narodowych, okreslonemu w Konwencji Ramowej Rady Europy z r. 1994, nasi Rodacy sa po prostu wynaradawiani. Miedzy Polska a krajami sasiedzkimi zawarto wprawdzie na poczatku lat dziewiecdziesiatych traktaty miedzypanstwowe. Wyposazono je jednak w nieskuteczne ustalenia ochronne, pozbawione aktów wykonawczych, które sa dla polskich mniejszosci w tych krajach nie do wyegzekwowania.

Nalezy podkreslic, ze w przeciwienstwie do wyzej podanej sytuacji Polska zapewnia mniejszosciom na swym obszarze najwyzszy standard ochrony.

Wielokrotnie, juz od lat az do chwili obecnej przesylano do wladz polskich apele i przeslania ze strony Rady Polonii Swiata, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych innych organizacji polonijnych oraz polskich w sprawie przyjscia Rodakom z pomoca dla zachowania ich bytu narodowego. Nie spotkaly sie one jednak ze strony polskich urzedów z jakimkolwiek czynnym odzewem.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzamy, ze tak dalej byc nie powinno i nie moze! Zobowiazuje nas ponadto do odpowiedniego dzialania Uchwala 2 Warszawskiej Konferencji Polonijnej, która obradowala w siedzibie Sejmu w dniach od 25 - 26.04.2001, gdzie zebrali sie w trybie roboczym przedstawiciele Polaków ze wszystkich krajów osciennych. Ustalamy wobec tego, iz:

A. W trybie przeslania niniejszej rezolucji zwracamy sie, zgodnie z duchem i litera art. 15 ww. obowiazujacej Konwencji, do wlasciwych wladz polskich o:

1. Powolanie ad hoc Komisji ds. Umów ochronnych wg art. 18 ww. Konwencji z udzialem przedstawicieli Polaków z zagranicy i ich pelnomocników z Kraju. Wykorzystanie przeslanych 17 Lipca 2000 do Premiera RP przez organizacje Polskie z krajów osciennych projektów Umów ochronnych wraz z ich przekladami na dane jezyki dla opracowania koncowej polskiej wersji projektów tych umów i wszczecie negocjacji z panstwami osciennymi jeszcze w obecnej kadencji parlamentarnej.

B. Nalezy powolac Stala komisje polonijna ds. prawnego uregulowania sytuacji w ochronie praw mniejszosci polskich w krajach osciennych Polski pod przewodnictwem Honorowego Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Celem Komisji bedzie zbadanie aspektów zgodnosci z prawem europejskim oraz z konstytucja RP obecnego traktowania spolecznosci polskich w krajach osciennych oraz funkcjonowania w tym kontekscie wladzy .wykonawczej RP.

C. Nalezy powolac rzecznika ds. wdrozenia Konwencji Ramowej w Warszawie i uzgodnic z odpowiednimi instytucjami w Warszawie tryb wzajemnych kontaktów z nim.

Za Prezydium II Zjazdu Kraj-Polonia


Strone redaguje Piotr Sobczak (Peter Sobczak, 11463 Tree Hollow Lane, San Diego, CA 92128, USA). Uwagi dotyczace funkcjonowania tej strony, propozycje zmian oraz dodatkowe materialy prosze zglaszac do Webmaster, koniecznie podajac nazwe i adres strony (Polonia San Diego,  http://poloniasandiego.tripod.com).  Dziekujemy!
Podobna strona    Polonia Mozambik       http://poloniamozambik.tripod.com